O mnie

Paweł Backiel

Ur. w Białymstoku, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Białostockiej, b. wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, działacz na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim. Założyciel a zarazem Prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Funkcje, które sprawuje pozwalają mu na ciągłe pogłębianie wiedzy na temat m.in. przedsiębiorczości społecznej i solidarnej oraz prawa spółdzielczego. Paweł Backiel to osoba przeciwdziałająca społecznemu wykluczeniu, włącza się w propagowanie i promocję aktywizacji osób starszych. Praktyk w zakresie aplikowania o środki unijne, doskonały menadżer. Szczególną staranność kładzie na pomoc młodym NGOS’om w stawianiu tzw. „pierwszych kroków”.

Szanowany społecznie trener, doradca i ekspert merytoryczny posiadający ogromne doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa. Certyfikowany Project Manager zarządzający kilkudziesięcioma projektami o łącznej wartości ponad 70 mln PLN. Posiada satysfakcję z tego, że ich realizowanie pomaga rozwijać potencjał firm, jednostek publicznych, organizacji pozarządowych oraz podnoszą kompetencje mieszkańców regionu na skalę globalną. Rzetelność i wysoka jakość są jego wizytówką. Jako osoba otwarta na współpracę zawiązał porozumienia z jednostkami samorządy terytorialnego celem budowania przedsiębiorczości społecznej oraz zbudowania fundamentów partnerstwa publiczno-społecznego.


Portfolio
Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny “Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, Departament EFS na lata 2014 – 2023
Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, Departament Programów Ponadregionalnych na lata 2015 – 2023.
Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, V i VI kadencji w latach 2016 – 2022.
Członek Zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.
Przewodniczący Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, I kadencji w latach 2016 – 2019 Urząd Miejski w Białymstoku.
Poszukujesz eksperta od inwestycji,
który profesjonalnie skonstruuje Twój wniosek?
Zaangażowanie i aktywności

Długoletni i aktywny społecznik w sferze wolontariatu. Najważniejsi są dla niego ludzie. Jest solidnym i konsekwentnym człowiekiem, który dąży skrupulatnie do osiągnięcia stawianych celów. Uważa, że pomoc innym jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach. Podkreśla, że sukces i rozwój każdego człowieka są potrzebne do podejmowania odważnych decyzji w obliczu zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Cechą charakterystyczną Pawła Backiela jest proaktywność tj. wychodzenie z nowymi inicjatywami oraz kreowanie rzeczywistości III sektora w wymiarze krajowym i regionalnym. Doskonałym przykładem tego są cyklicznie organizowane przez niego Gale Ekonomii Społecznej, w Białymstoku, Łomży czy w Bielsku Podlaskim, w trakcie których są nagradzani i wyróżniani najbardziej aktywni i empatyczni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz lokalni działacze społeczni.